Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel


IRODALOMJEGYZÉK

Orbánné Dr. Szegő Ágnes, A gyöngyösi zsidóság története a középkortól a holocaustig

 

Alispáni jelentés. 1944. Heves vármegye alispánjának jelentése 1944. évi március hó 1. napjától 1944. évi augusztus hó 31. napjáig terjedő időszakról Szabó Gyula (szerk.). Eger. 1944.

Bachó László: A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-ig. Gyöngyös. 1939.

Bachó László: A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-itől 1942-ig. Gyöngyös. 1942.

Bachó László: A gyöngyösi alapítványi közkórház története. Gyöngyös. 1939.

Bácskai Vera - Nagy Lajos: Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. Bp.1984. Akadémiai Kiadó.

Baross Károly: Magyarország földbirtokosai. Bp. 1893.

Békefi Remig: A pásztói apátság története. Bp. 1902.

Benisch (Némethy) Arthur: A zsidók térfoglalása és elhelyezkedése a mai Magyarország területén = Magyar Statisztikai Szemle. 1934, II. évf. 917. p.

Bernstein Béla: Az 1848/49-iki magyar szabadságharc és a zsidók. Bp. 1898.

Bernstein Béla: Zsidó honvédek a szabadságharcban. Bp. 1926.

Bona Gábor: Az 1848/49-es honvédsereg Heves megyei származású tisztjei = Agria XXXI-XXXII. Eger. 155-186 l.

Braham, Randolph L.: A magyar Holocaust. I-II. Bp. 1988. Gondolat Kiadó.

Fényes Elek: Magyarország geográphiai szótára. Pest. 1853.

Heves vármegyei ismertető és adattár. Ladányi Miksa. (szerk.) Bp. 1936.

Gál Edit, B.: A Debrő-Parádi uradalom működési vázlata az 1820-as számadáskönyv alapján. = Agria, XVII.-XXVIII. Eger. 1992.

Magyarországi zsinagógák. Gerő László (szerk.) Bp. 1989. Műszaki Kiadó.

Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-tól 1945-ig. Bp. 1992. Századvég Kiadó.

Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatározta…1659-1848.Eger.1984. Heves megyei Levéltár.

Gyöngyösi Baross Szövetség: Kereskedők és iparosok címei. Gyöngyös. 1939.

Gyöngyösi Hősök aranykönyve 1914-1918. Gyöngyös. 1927.

Gyöngyösi Kalendárium az 1909. évre. Stiller János. (szerk.) Gyöngyös.1909.

Halász Ferenc: A népoktatásügy Heves megyében = Eger. 1891. 1. sz. 2-3 l.

Hegedűs Márton: A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Az 1914-1918-as világháború emlékére. Budapest. 1940.

Heves megyei sajtóbibliográfia 1838-1970. Nagy Józsefné (szerk.) Eger. 1972.

Heves vármegye Trianon után. Eger. 1931.

Horner István: Gyöngyös városának történeti, statisztikai és geografiai leírása. Gyöngyös. 1863.

Horváth László: Adatok a gyöngyösi zsidóság újkori történetéhez = Mátrai Tanulmányok. Gyöngyös. 1995. 67-94. l.

Horváth László: A gyöngyösi zsidóság története a XX. században a vészkorszakig = Mátrai Tanulmányok. Gyöngyös. 1997. 261-300 l.

Horváth László: A gyöngyösi zsidóság 1848-ban. = Múlt és Jövő. 1998. 1. sz. 46-52 l.

Jakab Jenő: A kórháztól az aggokházáig. Gyöngyös. 1943.

Karády Viktor: Zsidóság, modernizáció, polgárosodás. Bp. 1997. Cserépfalvi Kiadó.

Kemény György: Heves vármegye közgazdasági leírása. Klny. a Közgazdasági Szemle. 1906. füzeteiből. Bp. 1909.

Kohn Sámuel: Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. Bp. 1881. Reprint. Bp. 1990.  Akadémiai Kiadó.

Lőrincz Melinda: A gyöngyösi zsidóság története = Holocaust emlékkönyv. Bp. 1994. TEDISZ. Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár.) A 100 kat. Holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1925. évi adatokkal. Bp. 1925.

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár.) A 100 kat. Holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatokkal. Bp. 1935.

Magyarország vármegyéi és városai. Heves vármegye. Borovszky Samu (szerk.) Bp.1909. Országos Monográfia Társaság.

Marton Ernő: A magyar zsidóság családfája. Kolozsvár, 1941. Fraternitas Rt.

Oláh István: Heves- és Külső-Szolnok vármegye zsidó lakosságának megoszlása 1816-1870 között. Eger. é. n. Szakdolgozat =HML. IV-417/46. Letétek, 2438.

Orbánné Szegő Ágnes: A tiszafüredi zsidóság története és demográfiája. Tiszafüred. 1995. Füredi Kaszinó.

Orbánné Szegő Ágnes: A Heves megyei zsidóság története. Tiszafüred, 2001.Tiszafüredi Menóra Alapítvány.

Pór Dezső – Zsadányi Oszkár: Te vagy a tanú! Ukrajnától Auschwitzig. Bp. 1947.

Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet. Bp. 1984. Akadémiai Kiadó.

Schematismus venerábilis Cleri Agriensis ad annum Jesus Christi. Eger. 1816.-1869.

Magyarországi Zsidó Hitközségek 1944. április. Schweitzer József (közread.) I. rész. Adattár. Bp. 1994. MTA Judaisztikai Kutatócsoportja.

Sebők László, Ethei: Gyöngyös és vidéke története. Gyöngyös, 1880.

Soós Imre: Mezővárosi normaiskolák az egri egyházmegyében 1779-től 1845-ig. Eger. 1992.

Szaniszló Ferenc – Szecskó Károly: Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Bp. 1995.

Szederkényi Nándor: Heves vármegye története. IV. Egervár visszavételétől, 1687-től 1867-ig Eger. 1893.

Szombat-Almanach. Magyarország szombattartó kereskedőinek, iparosainak, gyárosainak címjegyzéke az 5688. évre. (1927/28.) Bp. 1927.

Vajda Antal: A gyöngyösi Chewra Kadisha története. Gyöngyös. Kézirat.

Vass József: Pásztó története. Gyöngyös, 1939.

Venetiáner Lajos:  A magyar zsidóság története. Bp. 1922. Reprint. Bp. 1986.

Virág István: A zsidók jogállása Magyarországon. Bp. é.n.

Zsidó Lexikon. Szerk. Újvári Zoltán. Bp. 1929. Reprint. 1987. Blackburn Int. Corp.

A zsidó népesség száma településenként (1840-1941.) Kovacsics József (szerk.) Bp. 1993. KSH.

Irodalom

 1. Randolph L. Braham, 1988, A Magyar Holocaust, Gondolat Könyvkiadó, Budapest
 2. Gazda Anikó, 1991, Zsinagógák és Zsidó Közösségek Magyarországon, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest
 3. Szegő Ágnes, Heves megye in.: Randolph L. Braham, 2007, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, Park Könyvkiadó
 4. Heves vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Budapest: Országos Monográfiai Társaság. Magyarország vármegyéi és városai.
 5. Heves vármegyei ismertető és adattár. Eger: 1936.
 6. Holocaust Magyarországon sorozat. Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez, Ságvári Agnes, szerk. (Budapest: Magyar Auschwitz Alapitvány, 1994) .
 7. Magyar zsidó lexikon, Ujvári Péter, szerk. (Budapest: A Magyar Zsidó Lexikon kiadása, 1929.)
 8. Magyarországi zsidó hitközségek. 1944. április. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeirása a német hatóságok rendelkezése nyomán, Schweitzer József és Frojimovics Kinga, szerk. (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatácsoport, 1994) , 2 rész.
 9. Világkongresszus (Magyarországi Képviselete) statisztikai osztályának közleményei (Budapest, 1947-1949).
 10. HEVES megye (Haraszti Gy., Hágár  országában)
 11. SZANISZLÓ Ferenc – SZECSKÓ Károly (öá.) – SÁGVÁRI Ágnes (szerk.): Holo­caust Magyarországon. Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Iratok a Heves Megyei Levéltárból (Budapest: Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust Dokumentációs Központ, 1994).
 12. ORBÁNNÉ SZEGŐ Ágnes: A Heves megyei zsidóság története a XVIII. századtól a holocaustig (Tiszafüred: Tiszafüredi Menóra Alapítvány – Tiszafüredi Városi Könyvtár, 2001).
 13. RANDOLPH L. BRAHAM, 2007, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, I. kötet
 14. Orbánné Szegő Ágnes: A gyöngyösi zsidóság története a középkortól a holokausztig.  273-309 p. =Tanulmányok a holokausztról. Szerk. Randolph L. Braham. Bp.: Balassi Kiadó, 2002. 273-309 p.
Itt vagy: Home HOLOKAUSZT Gyűjtőtáborok Irodalom